LỄ BẾ GIẢNG LỚP GIÁO LÝ – VIỆT NGỮ – Giáo Xứ Mẹ Việt Nam Maryland – 11/6/2012

Courtesy of SBTN DC

http://youtu.be/LepUq1LfGvc

LỄ BẾ GIẢNG LỚP GIÁO LÝ – VIỆT NGỮ – Giáo Xứ Mẹ Việt Nam Maryland – 11/6/2012 Đậu Thanh Vân Nguyễn Vĩnh Thịnh

]]>

Leave a Reply