Election Results from Regional Representatives of Vietnamese at Montgomery County Poll Stations

VN ElectionResults Montgomery County 2012[/caption]

Courtesy of Mr. Dang Nguyen [caption id="attachment_320" align="alignnone" width="640" caption="VN Election Result Maxim 2012"]VN Election Result Maxim 2012[/caption] [caption id="attachment_321" align="alignnone" width="640" caption="VN Election Count Maxim 2012"]VN Election Count Maxim 2012[/caption] [caption id="attachment_322" align="alignnone" width="640" caption="VN Election Count GXMVN 2012"]VN Election Count GXMVN 2012[/caption] [caption id="attachment_323" align="alignnone" width="640" caption="VN Election Result Maxim 2012"]VN Election Result Maxim 2012[/caption]

Hình Ảnh Bầu Cử Các Liên Danh Vào Hội Đồng Đại Diện Việt Nam Vùng Hoa Thịnh Đốn

https://plus.google.com/photos/116760988778272852998/albums/5797055696782318001?gpinv=AMIXal-zs7PcdiBGoMdf-CBLkguqOHGsCttalo0sULIcbEM7rPeCH-QjD3AceOLF_8jJfp1hANLLtq_PrTFybTwhOm0MPApYcA5ErxAEzDEtMJqejv0_RF0

]]>

Leave a Reply