Diễn Hành Lễ Tạ Ơn Thành Phố Silver Spring Ngày 23 Tháng 11 Từ 10 Giờ Sáng

Theo nguồn tin của silverspringdowntown.com và ban/cơ quan giải trí quận Montgomery THANKSGIVING PARADE in Silver Spring Saturday, November 23rd! http://silverspringdowntown.com/ [caption id="attachment_1117" align="alignnone" width="612"]2013 Montgomery County Thanksgiving Parade 2013 Montgomery County Thanksgiving Parade[/caption]

]]>

Leave a Reply