Chương Trình Thăm Viếng Và Lễ An Táng Linh Mục Vũ Ngọc An Nhà Thờ Giáo Xứ Mẹ Việt Nam

Theo nguồn tin của Xin chuyển tin đến Quý Vị, Quý NT và CH…. Để tường và tiện việc thăm viếng, phân ưu và tiển đưa LM Vũ Ngọc An đến nơi an nghĩ cuối cùng.. Trân trọng, BMH Washington, D.C CHƯƠNG TRÌNH THĂM VIẾNG và LỄ AN TÁNG Linh cửu được quàn tại Nhà Thờ Giáo Xứ Mẹ Việt Nam 11814 New Hampshire Avenue, Silver Spring, MD 20904 Điện Thoại: 301-622-4895 Thứ Tư ngày 05 tháng 02 năm 2014 7:00 tối: Thánh Lễ Đưa Chân Chúa Nhật ngày 09 tháng 02 năm 2014 12:30 trưa: Nghi thức đón quan tài và nghi thức phát tang 1:00 trưa-7:00 tối: Thăm viếng Thứ Hai ngày 10 tháng 02 năm 2014 8:00 sáng: Lễ Cầu Hồn 1 9:00 sáng-7:00 tối: Thăm viếng 7:30 tối: Lễ Cầu Hồn 2 do Đức Ông Tolentino chủ sự Thứ Ba ngày 11 tháng 02 năm 2014 10:30 sáng: Lễ An Táng do Đức Hồng Y Donald Wuerl chủ sự Sau Thánh Lễ, di quan va an táng tại Nghĩa Trang Gate of Heaven 13801 Georgia Avenue, Silver Spring, MD 20906 Điện Thoại: 301-871-6500 ****************************

TieuSuLinhMucVuNgocAn CaoPhoLinhMucVuNgocAn

]]>

Leave a Reply