Các Trường Trung Học MCPS Sáng Chói Trong Xếp Hạng Quốc Gia

Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng của MCPS Các Trường Trung Học MCPS Sáng Chói Trong Xếp Hạng Quốc Gia Các Trường Công Lập Quận Montgomery (MCPS) có tám trường trong số 200 trường trung học cấp III hạng cao nhất nước, theo Thách Thức Trung Học Cấp III 2014 của Washington Post , được tiết lộ vào ngày 7 tháng 4, 2014. Tất cả 25 trường trung học MCPS đều vào danh sách, mà bao gồm trên 2,000 trường công và tư, đại diện 9 phần trăm xếp hạng cao nhất của các trường trung học cả nước. Hai trường trung học MCPS—Poolesville và Richard Montgomery—là ở trong số 100 truòng xếp hạng cao nhất của Thách Thức Trung Học Cấp III, mà xếp các trường dựa theo sự phổ cập các lớp nghiêm ngặt, bao gồm các Giáo Trình Nâng Cao (AP) và Tú Tài Quốc Tế (IB). Tám trường trung học cấp III ở nhóm 200 trường xếp hạng cao nhất của danh sách High School Challenge là Poolesville (68), Richard Montgomery (92), Winston Churchill (116), Bethesda-Chevy Chase (139), Walt Whitman (149), Walter Johnson (158), Thomas S. Wootton (162), và Quince Orchard (164). Nói chung, 22 trong số 25 trường trung học cấp III của học khu ở trong phần nửa cao nhất của danh sách, mà gồm 2,025 trường trung học cấp III.

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/QNsApr22VIET.pdf

]]>

Leave a Reply