Kiệu Đức Mẹ đầu tháng 5-2014

Theo tin Giáo Xứ Mẹ Việt Nam

https://plus.google.com/photos/107416927092050012112/albums/6009754583046359473/6009754587092528130?gpinv=AMIXal8sQUKe5gIkfBFEXiyEvIU6tAQts5EBvUzYD3CiOomoVnK_w02ktkPGyduz0nbR4fVz-9VhaRnEVntbqGOL0WP_-VIMc-NhZPKVcrbCcG0CPu5mDgU&cfem=1&authkey=CMyWqvvbxL3dNw&pid=6009754587092528130&oid=107416927092050012112

]]>

Leave a Reply