Chương Trình STEM Miễn Phí "Thật là Sống Động! Phòng Thí Nghiệm Nghệ Thuật Động Lực"

Thật là Sống Động! Phòng Thí Nghiệm Nghệ Thuật Động Lực tại Thư Viện Germantown

Thư viện Germantorn đang cống hiến một chương trình STEM miễn phí cho các học sinh trung học vào ngày thứ Bảy 15 tháng 11, từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa và 12 giờ 30 trưa đến 2 giờ 30 trưa. Chương trình, “Thật là Sống Động! Phòng Thí Nghiệm Nghệ Thuật Động Lực,” sẽ cung cấp học sinh với cơ hội để phác họa và tạo các tác phẩm điêu khắc sáng và động lực thôi miên dùng LEDs, động cơ và các vật liệu hằng ngày. Học sinh sẽ học về làm sao kết hợp các mạch điện và các máy móc giản dị để tạo các tác phẩm nghệ thuật tương tác. Địa điểm của thư viện là 19840 Century Boulevard ở Germantown. Xin gọi số 240-777-0110 để lấy thêm thông tin

It’s Alive! Kinetic Art Lab Email this event Email a friend Notify me about similar events Notify me Print this event Print Download this event to my calendarDownload to calendar Digg Delicious Event Type: Makerspace Age Group(s): Teens Date: 11/15/2014 Start Time: 12:30 PM End Time: 2:30 PM Description: Combine sculpture, electronics and electromechanical components to create spinning, glowing, moving sculptures! Create a unique take-home electrified piece of artwork. Perfect for emerging engineers, tomorrow’s sculptors, and those who like to create! In conjuction with FutureMakers. Visit www.kidsmakethingsbetter.com. Register online at www.montgomerycountymd.gov/library beginning 10/25. Library: Germantown Map Registration Ends: 11/15/2014 at 11:00 AM Presenter: FutureMakers Status: Openings Please Note Attendee must be between the grades of 5 and 12. Attendee MUST give 24 hour cancellation notice to allow others on the waiting list to attend. http://host.evanced.info/montgomerycountymd/evanced/eventsignup.asp?ID=68183

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/QNsNOV112014VIET.pdf]]>

Leave a Reply