Sách Hướng Dẫn của Phòng Giải Trí Montgomery County Hiện Đã Có

Số báo mùa đông của tập san Hướng Dẫn về các Chương Trình Giải Trí của Quận Montgomery hiện đã có. Cư dân Montgomery County được khuyến khích ghi danh sớm vì nhiều chương trình sẽ hết chỗ nhanh chóng. Sách Hướng Dẫn liệt kê hằng trăm chương trình và sinh hoạt gồm bơi lội, nghệ thuật và thủ công, thể thao và vũ. Xem trang mạng Department of Recreation để xem hướng dẫn trên mạng. Những bản in cũng có tại các trung tâm giải trí, khu vực công viên, các tòa nhà chính quyền và thư viện. Để biết thêm thông tin, xin gọi 240-777-6840.

It’s Alive! Kinetic Art Lab Email this event Email a friend Notify me about similar events Notify me Print this event Print Download this event to my calendarDownload to calendar Digg Delicious Event Type: Makerspace Age Group(s): Teens Date: 11/15/2014 Start Time: 12:30 PM End Time: 2:30 PM Description: Combine sculpture, electronics and electromechanical components to create spinning, glowing, moving sculptures! Create a unique take-home electrified piece of artwork. Perfect for emerging engineers, tomorrow’s sculptors, and those who like to create! In conjuction with FutureMakers. Visit www.kidsmakethingsbetter.com. Register online at www.montgomerycountymd.gov/library beginning 10/25. Library: Germantown Map Registration Ends: 11/15/2014 at 11:00 AM Presenter: FutureMakers Status: Openings Please Note Attendee must be between the grades of 5 and 12. Attendee MUST give 24 hour cancellation notice to allow others on the waiting list to attend. http://host.evanced.info/montgomerycountymd/evanced/eventsignup.asp?ID=68183

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/QNsNOV112014VIET.pdf]]>

Leave a Reply