Thi Trắc Nghiệm Cho Các Trung Tâm Học Sinh Năng Khiếu Bậc Tiểu Học Được Ấn Định Vào Tháng Giêng

Các Chương Trình Trung Tâm Tiểu Học cho Các Học Sinh Năng Khiếu cung cấp một môi trường học tập cho các học sinh Lớp 4 và Lớp 5 hầu giúp làm phong phú, tăng tốc và mở rộng chương trình giáo khoa tại MCPS. Chương trình được phác thảo để đáp ứng các nhu cầu của các học sinh có năng khiếu và có nhiều động lực về toán, ngôn ngữ, khoa học và khoa học xã hội. Chương trình chú trọng vào các kỹ năng suy luận có phê phán, kỹ năng giải quyết các vấn đề, và kỹ năng giao tiếp. Thi trắc nghiệm cho các học sinh mà đã nạp đơn đăng ký cho các Chương Trình Trung Tâm Năng Khiếu Bậc Tiểu Học sẽ được tổ chức vào tháng Giêng tại các trường học tại địa phương.

Tìm hiểu thêm http://www.boarddocs.com/mabe/mcpsmd/Board.nsf/files/9RG3F254BCEC/$file/Tchr%20Workforce%20Diversity.pdf

Dạy Học tại MCPS http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/careers/inspire/index.html

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/QNsNOV252014VIETNAMESE.pdf]]>

Leave a Reply