Hội Đồng Giáo Dục Bầu Các Chức Vụ Mới

Patricia O’Neill đã được các đồng nghiệp của bà chọn vào ngày 9 tháng 14 để trở nên chủ tịch của Hội Đồng Giáo Dục cho năm tới. Michael Durso cũng đã được bầu làm phó chủ tịch. Bà O’Neill thay thế ông Philip Kauffman, người đã làm chủ tịch trong năm vừa qua. Bà O’Neill được bầu vào Hội Đồng Giáo Dục lần đầu năm 1998 và hiện là thành viên phục vụ lâu dài nhất trong Hội Đồng. Bà đã được chọn cho nhiệm kỳ bốn năm vào lần thứ năm trong tháng 11. Bà đã từng làm chủ tịch và phó chủ tịch Hội Đồng, mỗi chức vụ bốn lần. Trong năm qua, Bà O’Neill đã làm phó chủ tịch của Hội Đồng và chủ tịch của Ủy Ban Quản Lý Chính Sách. Sống tại Bethesda, Bà O’Neill là cựu chủ tịch của Hiệp Hội Các Hội Đồng Giáo Dục Maryland (MABE) và cựu đồng chủ tịch của các Hội Đồng Giáo Dục Vùng Washington. Bà đã làm trong nhiều ủy ban cố vấn cho các vấn đề liên quan đến giáo dục, bao gồm Maryland Blue Ribbon Panel on Teen Pregnancy và Maryland Comparable HSA Task Force. Trong năm 2009, MABE đã chọn Bà O’Neill để nhận Giải Thưởng Charles A. Willis để tuyên dương sự phục vụ xuất sắc của bà ở cấp địa phương và tiểu bang. Trước khi tham gia Hội Đồng, Bà O’Neiil hoạt động tích cực trong Hội Phụ Huynh và Giáo Viên của Nhóm Trường Walt Whitman và giữ nhiều vai trò tình nguyện và lãnh đạo. Mr. Durso, cư trú tại Silver Spring, được chọn cho nhiệm kỳ bốn năm đầu tiên vào ngày 2 tháng 11, 2010, sau khi đã được chỉ định vào Hội Đồng vào tháng Sáu 2009 để điền thế một nhiệm kỳ chưa hết hạn. Trong năm vừa qua, ông là chủ tịch Tiểu Ban Quản Trị Tài Chánh của Hội Đồng. Mr. Durso là một giáo viên đã về hưu, mà sự nghiệp bao gồm 13 năm với MCPS trong chức vụ hiệu trưởng trường Trung Học Cấp III Springbrook (1996 to 2009). Ông cũng đã từng làm hiệu trưởng tại trường trung học cấp III Yorktown tại Arlington, Virginia, và hiệu trưởng tại trường trung học cấp III Woodrow Wilson và trường trung học cấp II Lincoln Junior ở Washington, D.C. Ông bắt đầu sự nghiệp của ông là giáo viên Khoa Học Xã Hội.

Tìm hiểu thêm http://www.montgomeryschoolsmd.org/press/index.aspx?page=showrelease&id=3666

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/QNsNOV252014VIETNAMESE.pdf]]>

Leave a Reply