Đơn Xin Chuyển Trường Có từ Ngày 2 tháng Hai – Ngày 1 tháng Tư

Những phụ huynh muốn yêu cầu Thay Đổi Chỉ Định Trường Học (COSA) cho con họ từ trường thuộc khu vực nhà có thể bắt đầu tiến trình vào ngày thứ Hai 2 tháng 2. Quy trình chuyển trường bắt đầu từ trường thuộc khu vực nhà, nơi phụ huynh và giám hộ có thể lấy Tập Sách Thông Tin trong đó có đơn COSA, diễn tả quy trình, và cung cấp thông tin hữu ích. Tập sách COSA sẽ có tại các trường học và trên trang mạng. Để có thêm thông tin về các chương trình hoàn toàn dạy bằng ngoại ngữ thuộc tiểu học, phụ huynh có thể lấy thêm chi tiết và các đơn quan tâm tại tất cả các trường tiểu học và trên trang mạng. Để biết các chi tiết về việc chỉ định trường học cho các học sinh sống trong vùng Northeast Consortium (NEC), Downcounty Consortium (DCC), hay các phạm vi thuộc Middle School Magnet Consortium (MSMC), xin liên lạc với Division of Consortia Choice and Application Program Services tại 301-592-2040, hay xem trang mạng. http://www.montgomeryschoolsmd.org/info/transfers/ Phụ huynh có những câu hỏi khác nữa về quy trình chuyển trường cũng nên liên lạc với hiệu trưởng tại trường thuộc khu vực nhà. Sẽ có trợ giúp về ngôn ngữ cho các phụ huynh và các giám hộ không nói tiếng Anh bằng cách gọi ASK MCPS tại 301-309-MCPS.

Chuyển Trường http://www.montgomeryschoolsmd.org/info/transfers/

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/QNSJan2715_VIET.pdf]]>

Leave a Reply