Kiểm Điểm Giáo Dục Đặc Biệt của MCPS Đang Tiến Hành

Hội Đồng Giáo Dục Quận Montgomery đã ký kết với WestEd, một tổ chức phi lợi nhuận quốc gia về nghiên cứu và dịch vụ, để tổ chức một cuộc kiểm điểm độc lập về những quy trình và dịch vụ giáo dục đặc biệt tại Các Trường Công Lập Quận Montgomery. Mục tiêu của cuộc nghiên cứu này là để hiểu rõ hơn những kinh nghiệm của các học sinh và gia đình các em liên quan đến sự khai triển và thực hiện Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân Hóa (IEP) và trình tự giải quyết bất đồng. Nghiên cứu gồm các cuộc viếng thăm tại chỗ để tìm hiểu về giảng dạy giáo dục đặc biệt tại một số trường của MCPS, và sẽ so sánh với những thực hành tốt nhất tại các học khu khác. Kết quả từ nghiên cứu sẽ được dùng để đưa ra các khuyến nghị để cải thiện các chương trình của MCPS. Các phụ huynh/giám hộ MCPS sẽ được cung cấp nhiều cơ hội trong những tháng tới để cung cấp các ý kiến phản hồi về các dịch vụ giáo dục đặc biệt của quận. Việc tiếp cận này sẽ gồm các nhóm tiêu điểm và phiếu thăm dò ý kiến. Nhóm tiêu điểm Phụ huynh và giám hộ có thể tình nguyện tham gia trong nhóm tiêu điểm mà sẽ được tổ chức vào tháng Hai và tháng Ba. Những người quan tâm phải nạp thông tin của họ trước Ngày 30 tháng Giêng. Các đơn có trên mạng. WestEd sẽ chọn các nhóm tham dự viên đa dạng. Phiếu Thăm Dò Một mẫu các phụ huynh và học sinh sẽ nhận bản thăm dò qua bưu điện. Tất cả tham dự viên sẽ được yêu cầu hoàn tất và gởi lại bản thăm dò đúng thời hạn.WestEd sẽ giữ sự riêng tư của tất cả tham dự viên. Để thêm thông tin, xem trang mạng Giáo Dục Đặc Biệt.

Giáo Dục Đặc Biệt http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/special-education/

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/QNSJan2715_VIET.pdf]]>

Leave a Reply