Mục Tiêu Đại Học 2015

Đừng Quên… Nếu quý vị bắt đầu băn khoăn về đại học và làm thế nào để trả tiền cho việc học, xin hãy tìm hiểu thêm trong Ngày Chủ Nhật Cho Mục Tiêu Đại Học sẽ được tổ chức vào ngày thứ Năm 26 tháng 2 tại Montgomery College.

Mục Tiêu Đại Học 2015 Ngày 26 tháng 2, 4 đến 6 giờ chiều (Nếu trời tuyết: ngày 5 tháng 3) Montgomery College, Germantown Campus 20200 Observation Drive, Germantown, High Technology and Science Center (HT Building)

Xem trang mạng Mục Tiêu Đại Học Maryland để biết thêm thông tin http://collegegoalsundaymd.org/locations.htm

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/QNSFeb1015_VIET.pdf]]>

Leave a Reply