Giải Thưởng Montgomery Serves Vinh Danh Những Tình Nguyện Viên Xuất Sắc

Giải Thưởng Montgomery Serves vinh danh các cá nhân, các nhóm và hội đoàn nào đã chứng tỏ một tinh thần thiện nguyện xuất chúng. Các ứng viên cho giải thưởng sẽ được vinh danh tại Lễ Giải Thưởng Montgomery Serves hằng năm vào tháng 4. Để thêm thông tin và để tải xuống các đơn đề cử, xem www.montgomeryserves.org. Hạn cuối nạp đề cử là Ngày Thứ Sáu 27 tháng 3.

Tìm Giám Đốc Học Vụ Mới http://www.montgomeryschoolsmd.org/boe/superintendent-search/

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/QNSFeb1015_VIET.pdf]]>

Leave a Reply