Chương Trình Phụng Vụ Tuần Thánh và Đại Lễ Mừng Chúa Phục Sinh Tại Giáo Xứ Mẹ Việt Nam

1. Thứ Hai tuần Thánh (30/3) Lễ Làm Phép Dầu tại Nhà Thờ Chính Tòa Thánh Matthêô (St. Matthew Cathedral: 1725 Rhode Island Ave. NW, Washington, DC 20036) lúc 7 giờ tối. 2. Thứ Năm tuần Thánh (2/4): Chúa Giê-su Lập Bí Tích Mình Máu Thánh Chúa A. Thánh Lễ lúc 7 giờ tối B. Chầu Mình Thánh Chúa Từ sau thánh lễ đến 10 giờ: Giáo Xứ Từ 10 giờ đến 12 giờ đêm: các hội đoàn Từ sau 12 giờ đêm: cá nhân, chầu trong thinh lặng. 3. Thứ Sáu tuần Thánh (3/4) – Chúa Giê-su Chịu Nạn và Chịu Chết trên Thập Giá 1. Nguyện Kinh Đàng Thánh Giá lúc 3 giờ và Nguyện Kinh Lòng Thương Xót Chúa (trong Nhà Thờ) 2. Phụng Vụ cử hành Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu lúc 7 giờ tối. 4. Thứ Bảy tuần Thánh (4/4) – Chúa Giê-su Chịu Mai Táng trong Mồ và Xuống Ngục Tổ Tông 1. Nguyện Kinh Lòng Thương Xót Chúa lúc 3 giờ. 2. Lễ Vọng Phục Sinh lúc 8 giờ tối. 5. Chúa Nhật Phục Sinh (5/4) – Chúa Giê-su Sống Lại Vinh Hiển từ Cõi Kẻ Chết Hai Thánh Lễ Phục Sinh 9 giờ và 11 giờ sáng (sẽ không có thánh lễ sáng 7 giờ 30)

http://www.olvn-dc.org/]]>

Leave a Reply