Học Sinh Sẽ Được Nhận Bữa Trưa Miễn Phí Trong Mùa Hè

Học sinh tại nhiều lớp hè hay chương trình giải trí sẽ được cung cấp bữa ăn như là một phần trong chương trình thực phẩm mùa hè của Quận Montgomery. Chương trình này bảo đảm rằng trẻ em những khu vực lợi tức thấp tiếp tục được nhận những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng trong những tháng hè khi không có những bữa điểm tâm và bữa trưa trongtrường. Những bữa ăn miễn phí sẽ được phân phát tại khoảng 120 địa điểm khắp quận vào mỗi ngày trong tuần bắt đầu Ngày 16 tháng 6 và kết thúc vào Ngày 21 tháng 8 (ngoại trừ ngày 3 tháng 7). Trẻ em 18 tuổi và nhỏ hơn đủ điều kiện nhận những bữa ăn này, cũng như những người có khuyết tật về thể chất và tinh thần cho đến 21 tuổi. Những nơi khác trong cộng đồng, như những cơ sở tôn giáo và cộng đồng và những khu chung cư, cũng có thể được hưởng dịch vụ cung cấp bữa ăn. Để có thông tin cụ thể về các địa điểm và điều kiện để hưởng bữa ăn, xin gửi email cho SummerFoodProgram@mcpsmd.org hay gọi 301-284-4900. Ngoài ra, bữa trưa cũng sẽ được cung cấp cho trẻ em 18 tuổi và nhỏ hơn trên cơ sở không hẹn trước tại nhiều nơi trong toàn quận. Để có thông tin cụ thể về địa điểm và thời gian bữa ăn, xin bấm vào đây. Để biết thêm thông tin, xin gọi văn phòng Division of Food and Nutrition Services tại 301-284-4900

Thêm thông tin http://www.montgomeryschoolsmd.org/uploadedFiles/departments/foodserv/special/summerlunchflyerlocations2015.pdf

More information http://montgomerycountymd.v1.libguides.com/friendly.php?s=summerreading

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/QNSJUN915languages_VIET.pdf]]>

Leave a Reply