Mùa Hè Là Một Thời Gian Tốt Để Thu Thập Những Giờ Dịch Vụ Học Vấn Học Sinh (Student Service Learning – SSL)

Mùa hè là một cơ hội tốt cho các học sinh để tham gia vào kế hoạch phục vụ-học hỏi và kiếm những giờ Dịch Vụ Học Vấn của Học Sinh. Tìm xem các tổ chức và cơ hội mà đã được MCPS chấp thuận cho các giờ SSL. Xin nhắc nhở, tiểu bang Maryland đòi hỏi học sinh phải có 75 giờ SSL để được tốt nghiệp trung học. Học sinh có thể bắt đầu tích tụ những giờ SSL vào mùa hè sau lớp 6. SSL Có nhiều cơ hội để các học sinh giữ những chức vụ lãnh đạo—cả tại cấp quận cũng như cấp tiểu bang. Học sinh được khuyến khích vào trang mạng Student Affairs để xem danh sách đầy đủ các cơ hội.

Thêm thông tin http://news.montgomeryschoolsmd.org/quicknotes/summer-is-a-great-time-for-student-service-learning-3/

More information http://news.montgomeryschoolsmd.org/quicknotes/summer-is-a-great-time-for-student-service-learning-3/

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/QNSJUN915languages_VIET.pdf]]>

Leave a Reply