Đề Cử Một Phụ Huynh Cho Giải Thưởng Tiểu Bang

Bộ Giáo Dục Tiểu Bang Maryland (MSDE) đang tìm các đề cử của công chúng cho chương trình Giải Thưởng Tham Gia Của Phụ Huynh Là Quan Trọng (PIMA) thường niên của Maryland. Giải thưởng này nhìn nhận tầm quan trọng của việc phụ huynh tham gia trong các trường công lập. Những người được đề cử cho Giải Thưởng Tham Gia Của Phụ Huynh Là Quan Trọng của Maryland phải là phụ huynh hay người giám hộ hợp pháp của các trẻ em học tại các trường công lập Maryland, và không phải là nhân viên của Bộ Giáo Dục Tiểu Bang Maryland hay một học khu địa phương. Hạn chót để nạp đơn là Ngày thứ Sáu 29 Tháng Giêng, 2016. Xem trang mạng MSDE để biết thêm thông tin.   

http://news.montgomeryschoolsmd.org/quicknotes/nominations-open-for-distinguished-service-awards-2/

http://news.montgomeryschoolsmd.org/quicknotes/nominate-a-parent-for-state-award-3/

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/QNsDEC15VIETNAMESE.pdf]]>

Leave a Reply