Các Học Sinh Được Mời Ghi Danh cho Giải Thưởng Lãnh Đạo Tuổi Trẻ 2016

Giải Thưởng Lãnh Đạo Cộng Đồng Trẻ nhận diện, khen thưởng và cổ vũ các nỗ lực phục vụ cộng đồng xuất sắc và các thể hiện tình thần lãnh đạo của các học sinh trung học cấp III. Có năm suất học bổng $1,000 dành cho các học sinh MCPS lớp 12 mà đã hoàn tất ít nhất 260 giờ phục vụ cộng đồng vào cuối học kỳ cuối cùng của năm lớp 11. Giải thưởng được Leadership Montgomery trao tặng hằng năm. Thời hạn cuối nạp đơn là ngày thứ Sáu 18 tháng 3.

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/QNSFeb216-VIETNAMESE.pdf]]>

Leave a Reply