Quý vị được khuyến khích tham gia và ghi danh để phát biểu ý kiến tại các buổi họp công chúng về ngân sách của Hội Đồng Cố Vấn Quận Montgomery

Bạn Nên Lên Tiếng! Vào Ngày 1 tháng 3, Hội Đồng Giáo Dục đã nạp một yêu cầu $2.5 tỹ cho ngân quỹ điều hành cho Năm Tài Chánh (FY) 2017 với Hành Chánh Quận Montgomery và Hội Đồng Cố Vấn để kiểm lại. Ủy Viên Hành Pháp Quận được chờ đợi sẽ công bố đề nghị ngân sách FY 2017 của ông vào Ngày 15 tháng 3. Hội Đồng Quận sẽ tổ chức các buổi họp công chúng về ngân sách quận trong tháng 4 trước khi chấp thuận ngân sách cuối cùng trong tháng 5. Quý vị giúp bảo đảm là Ngân Sách Điều Hành MCPS FY 2017 được tài trợ đầy đủ bằng cách lên tiếng tại buổi họp Hội Đồng Quận sắp đến. Đề nghị Ngân Quỹ Điều Hành FY 2017 của Hội Đồng được phát họa để củng cố căn bản của hệ thống và thúc tiếng những cố gắng để đóng lại sự khác biệt về thành tích. Điều rất quan trọng là Ủy Viên Hành Pháp Quận và Hội Đồng Quận Montgomery phải được nghe ý kiến từ quý vị và thành viên cộng đồng về vai trò tối cần thiết mà trường học có trong đời sống của con em quý vị, và tầm quan trọng của việc cho các học sinh tiếp cận các cơ hội và tài nguyên mà các em cần có để sẵn sàng cho đại học và nghề nghiệp. Thêm ba Buổi Họp Ngân Sách Giáo Dục, do Nghị Viên Hội Đồng Quận Montgomery Craig Rice, Giám Đốc MCPS Lâm Thời Larry Bowers, và Chủ Tịch Montgomery College DeRionne Pollard trình bày, được dự kiến vào tháng Ba. Tìm hiểu về các quyết định về ngân sách được thực hiện như thế nào, quận làm gì ngày hôm nay để sẵn sàng cho tài khóa 2017 và sau nữa, và các cơ hội mà người dân cư ngụ có để ảnh hưởng đến các quyết định ngân sách. Các buổi họp sẽ diễn ra từ 6 giờ 30 chiều đến 8 giờ tối tại các địa điểm sau đây:  Ngày 9 tháng 3, Gaithersburg High School, 101 Education Boulevard, Gaithersburg  Ngày 16 tháng 3, Col. Zadok Magruder High School, 5939 Muncaster Mill Rd, Rockville  Ngày 23 tháng 3, Thomas S. Wootton High School, 2100 Wootton Pkwy., Rockville Ngoài ra, quý vị được khuyến khích tham gia và ghi danh để phát biểu ý kiến tại các buổi họp công chúng về ngân sách của Hội Đồng Cố Vấn Quận Montgomery. Các buổi họp sẽ được tổ chức:  Ngày thứ Ba 5 Tháng 4, lúc 7 giờ tối  Ngày thứ Tư 6 tháng 4, lúc 1 giờ 30 trưa và 7 giờ tối  Ngày thứ Năm 7 tháng 4, lúc 1 giờ 30 trưa và 7 giờ tối Nếu quý vị quan tâm đến phát biểu ý kiến, xin gọi 240-777-7803 bắt đầu vào ngày 17 tháng 3 để ghi danh. Ủy Viên Hành Pháp Quận sẽ thông báo Đề Nghị Ngân Sách Điều Hành FY 2017 của ông vào Ngày 15 tháng 3. Theo dõi thông tin và can dự vào yêu cầu ngân sách của Hội Đồng trên trang mạng Ngân Sách Điều Hành MCPS.

Counselor of the Year Award Program http://www.montgomeryschoolsmd.org/uploadedFiles/departments/studentservices/mentalhealth/Attachment%20C–Flyer%20for%20Posting.1.pdf

School Counseling Services http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/studentservices/mentalhealth/counseling.aspx?id=333015

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/QNs_March_1_2016_VIET.pdf]]>

Leave a Reply