Chương Trình Phụng Vụ Tuần Thánh và Đại Lễ Mừng Chúa Phục Sinh 2016 Tại Giáo Xứ Mẹ Việt Nam

CHƯƠNG TRÌNH PHỤNG VỤ TUẦN THÁNH VÀ LỄ PHỤC SINH 1. Chúa Nhật Lễ Lá (20/3): (Lịch các thánh lễ như mọi Chúa Nhật khác) 2. Thứ Hai tuần Thánh (21/3) – Lễ Làm Phép Dầu tại Nhà Thờ Chính Tòa Thánh Matthêô (St. Matthew Cathedral: 1725 Rhode Island Ave. NW, Washington, DC 20036) lúc 7 giờ tối. 3. Thứ Năm tuần Thánh (24/3) – Chúa Giê-su Lập Bí Tích Mình Máu Thánh Chúa a) Thánh Lễ 7 giờ tối; b) Chầu Mình Thánh Chúa: từ sau thánh lễ đến 10 giờ: Giáo Xứ; từ 10 giờ đến 12 giờ đêm: các hội đoàn; từ sau 12 giờ đêm: cá nhân, chầu trong thinh lặng. 4. Thứ Sáu tuần Thánh (25/3) – Chúa Giê-su Chịu Nạn và Chịu Chết trên Thập Giá a) Nguyện Kinh Đàng Thánh Giá lúc 3 giờ và Nguyện Kinh Lòng Thương Xót Chúa sau đó (trong Nhà Thờ); b) Phụng Vụ 7 giờ tối cử hành Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu. 5. Thứ Bảy tuần Thánh (26/3) – Chúa Giê-su Chịu Mai Táng trong Mồ và Ngài Xuống Ngục Tổ Tông a) Nguyện Kinh Lòng Thương Xót Chúa lúc 3 giờ; b) Lễ Vọng Phục Sinh 8 giờ tối. 6. Chúa Nhật Phục Sinh (27/3) – Chúa Giê-su Sống Lại Vinh Hiển từ Cõi Kẻ Chết: Hai Thánh Lễ Phục Sinh 9 giờ và 11 giờ sáng (không có thánh lễ sáng 7 giờ 30)

http://olvn-dc.org/uploads/3/4/5/4/34540628/ns_03132016.pdf]]>

Leave a Reply