Hạn Chót Ghi Danh Chương Trình Tẩm Nhập Ngoại Ngữ Bậc Tiểu Học Hiện Có cho niên học 2016-2017 Là Ngày Thứ Sáu 8 Tháng 4 Năm 2016

Những đơn đăng ký cho Chương Trình Tẩm Nhập Ngoại Ngữ Bậc Tiểu Học Hiện Có Những đơn đăng ký cho Chương Trình Tẩm Nhập Ngoại Ngữ Bậc Tiểu Học Hiện Có Những chương trình tẩm nhập ngoại ngữ bậc tiểu học bắt đầu từ lớp Mẫu giáo và có bằng tiếng Trung Hoa, Pháp, và Tây Ban Nha. Đơn ghi danh cho các học sinh sắp vào lớp Mẫu giáo đến Lớp 5 cho niên học 2016-2017 hiện có. Để có thêm thông tin về các chương trình tẩm nhập ngoại ngữ bậc tiểu học và để tải xuống Immersion Interest Form (Đơn Quan Tâm về Chương Trình Ngoại Ngữ), xem trang mạng các Special Programs (Chương Trình Đặc Biệt). Các mẫu đơn cũng có sẵn tại các trường tiểu học. Thời hạn cuối nạp đơn cho niên học 2016-2017 là ngày thứ Sáu 8 tháng 4. Thơ thông báo sẽ được gởi đến phụ huynh trong tháng Năm. Thông Báo Trung Tâm Tài Năng Xuất Sắc Tiểu Học Cũng trong tháng này… Các lá thơ thông báo sẽ được gởi đi vào giữa tháng Ba cho các ứng viên Lớp 3 Trung Tâm Các Chương Trình Tài Năng Xuất Sắc. Hạn cuối để nhận lời mời tham dự một chương trình hay để nạp khiếu nại Vòng I là Ngày thứ Sáu 8 tháng 4. Thơ khiếu nại có thể được gởi qua fax đến 301-649-8155 hay gởi qua bưu điện đến: Division of Consortia Choice Spring Mill Field Office 11721 Kemp Mill Road Silver Spring, MD 20902 Các quyết định về khiếu nại sẽ được đưa ra vào giữa tháng Năm.

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/QNSMAR1516_VIET.pdf]]>

Leave a Reply