Hướng Dẫn Lớp Mẫu Giáo Bắt Đầu vào Ngày 4 Tháng 4

Mùa hướng dẫn lớp mẫu giáo 2016 bắt đầu vào Ngày 4 tháng 4. Trong ngày hướng dẫn, phụ huynh và học sinh sẽ gặp hiệu trưởng, các giáo viên mẫu giáo và các nhân viên khác tại trường. Những buổi hướng dẫn—tổ chức tại tất cả các trường tiểu học giữa Ngày 4 tháng 4 và Ngày 27 tháng 5—dành cho các trẻ em mà sẽ được năm tuổi trước Ngày 1 Tháng 9, 2016 và phụ huynh các em. Phụ huynh nên gọi trường nhà của mình để lấy hẹn ghi danh cho ngày giờ cụ thể của trường đó. Các phụ huynh nào mà không biết rõ về trường tiểu học nào phục vụ khu vực nhà mình nên gọi văn phòng Boundaries Office tại 240-314-4700 hay xem School Assignment Locator trên trang mạng MCPS. Để biết thêm chi tiết, xin gọi Division of Early Childhood Programs and Services tại 301-230-0676.

Thông tin mẫu giáo

http://www.montgomeryschoolsmd.org/info/enroll/kindergarten.aspx

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/QNs_March_1_2016_VIET.pdf]]>

Leave a Reply