Ghi Danh cho các Chương Trình Tuổi Trẻ Mùa Hè 2016

Montgomery College sẽ tổ chức trên 200 chương trình cho tuổi trẻ từ lớp mẫu giáo đến lớp 12 tại cả ba trung tâm (Rockville, Germantown và Takoma Park/Silver Spring). Các lớp học gồm Tiny Chefs Culinary Arts, Digital Fab Lab Camp, Circus Camp, và Joy of Arts. Chương trình mùa hè kéo dài từ Ngày 27 tháng 6 đến Ngày 15 tháng 8. Giữ trẻ trước và sau chương trình được cung cấp để thích ứng với thời khóa biểu của phụ huynh. Có một số trợ giúp tài chánh cho các gia đình hội đủ điều kiện nhận bữa ăn miễn và giảm phí. Ngày cuối nạp đơn xin trợ giúp tài chánh là ngày 20 tháng 5.

Đăng Ký Trên Mạng http://cms.montgomerycollege.edu/wdce/youthsummer.html

Tập San Các Chương Trình Hè cho Trẻ Em http://www2.montgomerycollege.edu/departments/wdce/youthpdf/ysummer2016.pdf

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/QNMay42016VIETNAMESE.pdf]]>

Leave a Reply