Hãy Gửi Cho Chúng Tôi Những Tấm Hình Của Quý Vị Về Ngày Khai Trường

Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng của MCPS

Dù đây là ngày đầu tiên vào lớp mẫu giáo của con quý vị hay bắt đầu năm học cuối cấp trung học của chúng, ngày tựu trường luôn luôn là một thời gian đặc biệt đối với các phụ huynh. Hãy giúp chúng tôi ghi lại được những giây phút hào hứng và đáng ghi nhớ quanh học khu bằng cách gửi những tấm hình ưa thích chụp ngày tựu trường của quý vị! Nhiều tấm hình sẽ được chia sẻ trên trang mạng và truyền thông xã hội của học khu bắt đầu từ sáng thứ Hai. Với email, xin quý vị phụ huynh hãy lựa chọn tấm hình nằm ngang đẹp nhất về ngày khai trường và gửi tấm hình đó như một tập tin .jpeg (không quá 4 MB) cho pio@mcpsmd.org Xin hãy ghi thêm tên, cấp lớp và trường của con quý vị (chúng tôi sẽ không công bố họ). Với các trang truyền thông xã hội, phụ huynh và học sinh có thể đăng tải hình lên Twitter dùng từ mô tả hashtag #MCPSfirstday. Một số hình đăng tải sẽ được tweet lại trên tin cập nhật của MCPS Twitter. Khi gởi hình đến, phụ huynh đã đồng ý cho sử dụng hình ảnh ấy để đăng trên trang mạng MCPS. Nếu quý vị có câu hỏi, xin liên lạc với Department of Public Information and Web Services tại 301-279-3853 hay email cho chúng tôi tại pio@mcpsmd.org..

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/Aug23QNLANG_VIET.pdf]]>

Leave a Reply