Ghi Danh Cho Con Quý Vị Đi Học PreK!

Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng của MCPS

Các Trường Công Lập Quận Montgomery cung cấp một chương trình chuẩn bị mẫu giáo nửa ngày miễn phí tại các trường học khắp quận cho các gia đình hợp lệ về lợi tức. Chương trình này cho các trẻ em kỹ năng và kiến thức các em cần để sẵn sàng cho lớp mẫu giáo. Vẫn còn chỗ trống cho chương trình 2016-2017. Trẻ em phải được bốn tuổi và gia đình phải hợp lệ về lợi tức mới được nộp đơn. Học sinh chuẩn bị mẫu giáo sẽ đi học hằng ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu, buổi sáng hay buổi chiều. Hãy ghi danh cho con quý vị ngày hôm nay!

Xin gọi 301-230-0676 để bắt đầu tiến trình ghi danh.

Ghi Danh Cho Chương Trình Chuẩn Bị Mẫu Giáo/Head Start http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/earlychildhood/prek/registration.aspx

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/September6-VIETNAMESE.pdf]]>

Leave a Reply