Bắt Đầu Ghi Danh cho các Khóa Hội Thảo Mới của Parent Academy

Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng của MCPS

MCPS Parent Academy cung cấp cho các phụ huynh và thành viên trong cộng đồng cơ hội để tham dự những buổi hội thảo miễn phí cung cấp những thông tin, nguồn hỗ trợ, công cụ và lời khuyên để hỗ trợ cho sự thành công trong học tập của con em. Đừng bỏ qua mùa hội thảo mùa thu, mà sẽ cung cấp nhiều đề tài, bao gồm chọn trường đại học thích hợp, giúp các em thanh thiếu niên đối phó với lo lắng, an toàn trên mạng và phương tiện truyền thông xã hội, chương trình giáo dục đặc biệt, và nhận biết và báo cáo việc hành hạ bỏ bê trẻ em. Các buổi hội thảo Parent Academy là miễn phí. Dịch vụ giữ trẻ và thông dịch sẽ được cung cấp tại tất cả các buổi họp. Một danh sách đầy đủ các lớp học sẽ có trên trang mạng Parent Academy. http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/parentacademy/parentacademyregister.aspx

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/September20QN-Vietnamese-.pdf]]>

Leave a Reply