Các Trường Trung Học Cấp III Cống Hiến Các Buổi Hội Thảo về Trợ Giúp Tài Chánh Miễn Phí

Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng của MCPS

Nếu quý vị bắt đầu băn khoăn về đại học và làm thế nào để trả tiền đại học, xin hãy tìm hiểu thêm trong những buổi hội thảo trợ giúp tài chánh miễn phí sẽ được tổ chức trong suốt mùa thu tại các trường trung học cấp III của MCPS. Phụ huynh và học sinh sẽ tìm hiểu xem trợ giúp tài chánh là gì, có những loại trợ giúp nào và làm cách nào để học sinh có thể nạp đơn xin trợ cấp tài chánh trong những buổi này. Xin hãy liên lạc với trường của con quý vị để biết thêm thông tin.

Financial Aid Workshops 2016-2017 http://www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/careercenter/financialaid/workshops.aspx

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/September20QN-Vietnamese-.pdf]]>

Leave a Reply