Hạn cuối nạp các tác phẩm trong cuộc thi cho các học sinh Maryland trong cấp lớp K-8 mừng Ngày Giải Quyết Sự Mâu Thuẫn vào ngày thứ Năm 20 tháng 10

Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng của MCPS

Tòa Án Maryland Yêu Cầu Học Sinh Giúp Đỡ Thúc Đẩy Hòa Bình

Tư pháp Maryland mời các nghệ sĩ trẻ giúp thúc đẩy việc gây hòa bình tại cuộc thi 11th annual Conflict Resolution Day Student Bookmark Art Contest (Cuộc Thi Hằng Năm Thứ 11 Ngày Nghệ Thuật Học Sinh Thẻ Đánh Dấu Sách Giải Quyết Mâu Thuẫn) Cuộc thi cho các học sinh Maryland trong cấp lớp K-8 mừng Ngày Giải Quyết Sự Mâu Thuẫn, vào ngày thứ Năm 20 tháng 10.

Cuộc thi do Maryland Judiciary’s Mediation and Conflict Resolution Office (MACRO) tổ chức. Năm ngoái, trên 1,900 học sinh trên toàn Maryland tham gia cuộc thi, với 15 thẻ đánh dấu sách được chọn là thắng giải và 61 giải danh dự. Học sinh được mời tham dự sáng tạo các thẻ đánh dấu sách trên chủ đề giải quyết hay ngăn ngừa mâu thuẫn. Các đề tài có thể bao gồm điều đình giữa bạn bè, bàn luận với nhau, xin lỗi, tôn trọng sự khác biệt, cùng giải quyết vấn đề, lắng nghe, khoan dung, xây dựng hòa bình, hay các giải pháp cho bạo lực. Các tác phẩm nạp sẽ được xét đoán theo sự sáng tạo và thông điệp. Các phần thưởng sẽ được ban tặng cho hạng nhất, hạng nhì, và hạng ba trong ba nhóm tuổi: cấp lớp K-2, 3-5, và 6-8. Cho mỗi nhóm tuổi, các phần thưởng sẽ là $75 cho hạng nhất, $50 cho hạng nhì, và $25 cho hạng ba. Ngoài các phần thưởng, sáu trong chín tác phẩm dự thi thắng cuộc sẽ được in như là thẻ đánh dấu sách mà sẽ được phân phát khắp Maryland để khuyến khích giải quyết sự mâu thuẫn. Hạn cuối nạp các tác phẩm là ngày thứ Năm 20 tháng 10, mà là Ngày Giải Quyết Sự Mâu Thuẫn. Trang mạng MACRO’s bao gồm một khuôn mẫu mà có thể được dùng nạp cho các tác phẩm nghệ thuật chính gốc. Bất cứ mẫu giấy nào cũng có thể được dùng. Kích thước hình ảnh hoàn tất không được lớn hơn 3 inches chiều cao và 9 inches chiều ngang. Tác phẩm nghệ thuật của học sinh phải được ghi tên, phía sau của tác phẩm hay trên nhãn cung cấp trong khuôn mẫu, với thông tin sau đây:  Tên, tuổi, và cấp lớp của học sinh  Tên trường học hay chương trình, nếu thích hợp  Tên và địa chỉ emai của thầy giáo hay phụ huynh  Địa chỉ nơi các tác phẩm nghệ thuật có thể được trả lại sau cuộc thi Các tham dự viên được hỏi không gấp các tác phẩm thi, và gởi qua bưu điện hay nạp tận nơi không trễ hơn là ngày 20 tháng 10, cho Alecia Parker, MACRO, 2001 Commerce Park Drive, Suite C, Annapolis, Maryland 21401. Để có thêm thông tin về Conflict Resolution Day Student Bookmark Art Contest, liên lạc với Alecia Parker, 410-260-3540, hay alecia.parker@mdcourts.gov.

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/October4QN-VIETNAMESE.pdf]]>

Leave a Reply