Hội Đồng Giáo Dục Quận Montgomery đang cần ý kiến của Quý Vị về Các Thay Đổi Được Đề Nghị về Chính Sách JEE cho Học Sinh Chuyển Trường

Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng của MCPS

Chia Sẻ Ý Kiến của Quý Vị về Các Thay Đổi Được Đề Nghị về Chính Sách JEE

Hội Đồng Giáo Dục Quận Montgomery đang cần ý kiến công chúng về những thay đổi được đề nghị về Chính Sách JEE, Học Sinh Chuyển Trường. Chính sách này phác thảo khi học sinh có thể được chuyển trường để theo học tại một trường khác hơn là trường thuộc khu nhà em hay trường đã được chỉ định. Trong những điều lệ về chính sách là một cập nhật về hệ thống xổ số cho việc ghi danh vào các chương trình ngôn ngữ. Hệ thống xổ số này sẽ áp dụng cho các học sinh đang xin ghi danh trong các chương trình này cho niên học 2018-2019. Thay đổi này không ảnh hưởng đến các gia đình với học sinh đã ghi danh trong chương trình ngôn ngữ cho niên học 2017-2018. Hội Đồng Giáo Dục tạm chấp thuận những thay đổi trên tại buổi họp vào ngày 13 tháng 12, 2016. Những sửa đổi về xổ số cho chương trình ngôn ngữ là phần của kiểm điểm tổng quát các Chương trình Đặc Biệt, Chọn Lựa (Choice) và Chữ Ký (Signature) tại MCPS. Kiểm điểm này, được Hội Đồng ủy thác vào tháng Giêng 2015, và do Metis Associates thực hiện, đưa đến kết quả trong một báo cáo tựa là Khảo Sát các Chọn Lựa và Các Chương Trình Giáo Khoa Đặc Biệt (được biết là Khảo Sát Choice) của MCPS. Các chọn lựa đã được Ủy Ban Điều Hành Chính Sách của Hội Đồng thảo luận và được lợi ích từ ý kiến bao quát của cộng đồng như là một phần của việc nghiên cứu. Chính sách JEE để cho công chúng bình luận cho đến Ngày 3 tháng 2. Xem các Sửa Đổi cho Chính Sách JEE http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/policy/policy-for-public-comment.aspx Cung Cấp Binh Luận về Chính Sách JEE https://mcpsweb.wufoo.com/forms/policy-jee-student-transfers-feedback-form/

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/Jan1017QNVIETNAMESE.pdf]]>

Leave a Reply