Hội Chợ vào Mùa Hè về Các Cơ Hội Được Tổ Chức vào Ngày 8 Tháng 2

Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng của MCPS

Hội Chợ vào Mùa Hè về Các Cơ Hội Được Tổ Chức vào Ngày 8 Tháng 2

Phụ huynh có thể tìm hiểu về nhiều cơ hội vào mùa hè cho các trẻ em tuổi đi học tại hội chợ vào ngày thứ Tư 8 tháng 2. Những nhà cung cấp chương trình vùng và địa phương sẽ có mặt để nói về các trại hè, các chương trình và các sinh hoạt. Tại hội chợ, các phụ huynh có thể gặp nhân viên các chương trình, lấy đơn ghi danh, và lấy tin tức về trợ giúp tài chánh. Hội chợ sẽ được tổ chức từ 7 giờ đến 8 giờ 30 tối, tại Carver Educational Services Center, 850 Hungerford Drive ở Rockville.

Ghi danh cho hội chợ http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/parentacademy/parentacademyregister.aspx

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/Jan3117QNVIET.pdf]]>

Leave a Reply