Mùa Ghi Danh Chuyển Trường Cho Học Sinh Quận Montgomery

Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng của MCPS

Hội Chợ vào Mùa Hè về Các Cơ Hội Được Tổ Chức vào Ngày 8 Tháng 2

Mùa Ghi Danh Chuyển Trường Cho Học Sinh Phụ huynh muốn xin Thay Đổi Chỉ Định Trường Học (Change of School Assignment – COSA) để cho con em được chuyển trường có thể nạp đơn xin chuyển trường cho đến ngày 3 tháng Tư, 2017. Thủ tục chuyển trường bắt đầu từ trường nhà, nơi phụ huynh và giám hộ có thể lấy tập thông tin có sẵn mẫu đơn COSA, mô tả thủ tục, và cung cấp những thông tin hữu ích. Tập sách COSA sẽ có tại các trường học và trên trang mạng. Để có thêm tin tức về các chương trình dạy bằng ngoại ngữ ở trường tiểu học, phụ huynh có thể lấy chi tiết và các đơn mình muốn tại tất cả các trường tiểu học và trên trang mạng. Để biết các chi tiết về việc chỉ định trường học cho các học sinh sống trong vùng Northeast Consortium (NEC), Downcounty Consortium (DCC), hay các vùng thuộc Middle School Magnet Consortium (MSMC), xin liên lạc với Division of Consortia Choice and Application Program Services tại 301-592-2040, hay vào trang mạng. Phụ huynh nếu có những câu hỏi khác nữa về thủ tục chuyển trường nên liên lạc với hiệu trưởng tại trường thuộc khu vực nhà. Sẽ có trợ giúp về ngôn ngữ cho các phụ huynh và các giám hộ không nói tiếng Anh bằng cách gọi ASK MCPS tại 301-309-MCPS (6277).

Chuyển Trường http://www.montgomeryschoolsmd.org/info/transfers/

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/Jan3117QNVIET.pdf]]>

Leave a Reply