Ghi Danh Các Trường Học Công Cho Lớp Chuẩn Bị Mẫu Giáo/Head Start trong Quận Montgomery Bắt Đầu vào Ngày 10 Tháng 3

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Montgomery

Ghi Danh Cho Lớp Chuẩn Bị Mẫu Giáo/Head Start Bắt Đầu vào Ngày 10 Tháng 3

Phụ huynh muốn ghi danh cho con mình vào lớp chuẩn bị mẫu giáo hay Head Start MCPS cho niên học 2017-2018 có thể làm điều này bắt đầu từ ngày thứ Sáu 10 tháng 3. Trẻ em phải được bốn tuổi tính đến ngày 1 tháng 9, 2017, và gia đình phải hợp lệ về lợi tức mới được nộp đơn. Để biết thêm chi tiết hướng dẫn về tính hợp lệ, về địa điểm và thời gian ghi danh trong cộng đồng hay những giấy tờ cần có để điền đơn, xin gọi 301-230-0676 hay xem trang mạng MCPS.

Ghi Danh Cho Chương Trình Chuẩn Bị Mẫu Giáo/Head Start http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/dtecps/earlychildhood/prek/registration.aspx

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/Feb2817QN_VIETNAMESE.pdf]]>

Leave a Reply