Hội Nghị Giáo Dục Đặc Biệt của Các Trường Công Lập Quận Montgomery Được Tổ Chức vào Ngày 22 Tháng 4 năm 2017

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Montgomery

Hội Nghị Giáo Dục Đặc Biệt Được Tổ Chức vào Ngày 22 Tháng 4 p>

Phụ huynh, nhân viên và các thành viên cộng đồng MCPS được mời đến Hội Nghị Giáo Dục Đặc Biệt hàng năm lần thứ tư, Dẫn Đường Ngày Hôm Nay, Hợp Tác cho Một Ngày Mai Tốt Đẹp Hơn. Hội nghị sẽ được tổ chức từ 8 giờ 15 sáng đến 1 giờ trưa vào Ngày thứ Bảy 22 tháng 4 tại Walter Johnson High School, 6400 Rock Spring Drive ở Bethesda. Hội nghị sẽ gồm có một diễn giả chính Scott Anderson từ Scott on Wheels, những nguồn tư liệu và các buổi hội thảo cho các gia đình các học sinh có khuyết tật. Các gia đình sẽ có cơ hội để gặp gỡ những đại diện từ nhiều văn phòng MCPS và các cơ quan Quận Montgomery và các tổ chức phi lợi nhuận. Để ghi danh cho hội nghị này, xin xem trang mạng Chương Trình Giáo Dục Đặc Biệt hay gọi 301-517-5940. Hội nghị này là miễn phí. Trông trẻ sẽ được cung cấp theo căn bản giới hạn. http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/special-education/events

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/March1417QNVIET.pdf]]>

Leave a Reply