Học Sinh Các Trường Công trong Quận Montgomery sẽ Được Nhận Bữa Ăn Miễn Phí trong Mùa Hè

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Montgomery

Chương Trình Đọc và Học Hè Bắt Đầu Ngày 10 Tháng 6

Học sinh tại nhiều lớp hè hay chương trình giải trí sẽ được cung cấp bữa ăn như là một phần trong chương trình thực phẩm mùa hè của Quận Montgomery. Chương trình này bảo đảm rằng trẻ em những khu vực lợi tức thấp tiếp tục được nhận những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng trong những tháng hè khi không có những bữa điểm tâm và bữa trưa trong trường. Những bữa ăn miễn phí sẽ được phân phát tại 120 vị trí khắp quận vào mỗi ngày trong tuần bắt đầu Ngày 19 tháng 6. Trẻ em 18 tuổi và nhỏ hơn đủ điều kiện nhận những bữa ăn này, cũng như những người có khuyết tật về thể chất và tinh thần cho đến 21 tuổi. Những nơi khác trong cộng đồng, như những cơ sở tôn giáo và cộng đồng và những khu chung cư, cũng có thể được hưởng dịch vụ cung cấp bữa ăn. Để có thông tin cụ thể về các địa điểm và điều kiện để hưởng bữa ăn, xin gửi email cho SummerFoodProgram@mcpsmd.org hay gọi 301-284-4900. Ngoài ra, bữa trưa cũng sẽ được cung cấp hàng ngày cho trẻ em 18 tuổi và nhỏ hơn tại nhiều nơi trong toàn quận mà các em cứ việc đến không cần hẹn trước. Để có thông tin cụ thể về địa điểm và thời gian bữa ăn, xin bấm vào đây. Để biết thêm chi tiết, xin gọi văn phòng Division of Food and Nutrition Services tại 301- 284-4900.

Trại Hè CTE

http://news.montgomeryschoolsmd.org/quicknotes/registration-open-for-cte-summer-camps/

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/June132017QNVIET.pdf

]]>

Leave a Reply