Hãy Gửi Cho Chúng Tôi Những Tấm Hình Của Quý Vị Về Ngày Khai Trường

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Montgomery

Hãy Gửi Cho Chúng Tôi Những Tấm Hình Của Quý Vị Về Ngày Khai Trường

Dù đây là ngày đầu tiên vào lớp mẫu giáo hay bắt đầu năm học cuối cấp trung học của con quý vị, ngày tựu trường luôn luôn là thời gian đặc biệt đối với các phụ huynh. Hãy giúp chúng tôi ghi lại được những giây phút hào hứng và đáng ghi nhớ quanh học khu bằng cách gửi những tấm hình ưa thích chụp ngày tựu trường của quý vị! Nhiều tấm hình sẽ được chia sẻ trên trang mạng và truyền thông xã hội của học khu bắt đầu từ sáng thứ Ba. Với email, xin quý vị phụ huynh hãy lựa chọn tấm hình nằm ngang đẹp nhất về ngày khai trường và gửi tấm hình đó như một tập hồ sơ .jpeg (không quá 4 MB) cho pio@mcpsmd.org. Xin hãy viết tên, cấp lớp và trường của con quý vị (chúng tôi sẽ không công bố họ). Với các trang truyền thông xã hội, phụ huynh và học sinh có thể đăng tải hình lên Twitter dùng từ mô tả hashtag #MCPSfirstday. Một số hình đăng tải sẽ được tweet lại trên tin cập nhật của MCPS Twitter. Khi gởi hình đến, phụ huynh đã đồng ý cho sử dụng hình ảnh ấy để đăng trên trang mạng MCPS. Nếu quý vị có câu hỏi, xin liên lạc với Department of Public Information and Web Services tại 240-740-2837 hay email cho chúng tôi tại pio@mcpsmd.org.

Để biểt thêm chi tiểt về chương trình, xem trang mạng GBF http://www.gaithersburgbookfestival.org/

http://www2.montgomerycountymd.gov/mcgportalapps/Press_Detail.aspx?Item_ID=21361]]>