Chương Trình Dạy Kèm ít Tốn Kém trong các Lớp Học Ngày Thứ Bảy tại The George B. Thomas, Sr. Learning Academy Giúp Học Sinh Thành Công

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Montgomery

Lớp Học Ngày Thứ Bảy Giúp Học Sinh Thành Công

The George B. Thomas, Sr. Learning Academy bắt đầu mùa học 2017–2018 của các Lớp Học Ngày Thứ Bảy vào ngày Thứ Bảy 9 Tháng 9. Lớp Học Ngày Thứ Bảy là một chương trình dạy kèm ít tốn kém cung cấp một ngày học thứ sáu và giúp cho các học sinh MCPS nắm vững hơn những môn học chính. Các học sinh nào cần được trợ giúp thêm về học tập có thể tham dự các buổi học tại một trong 12 địa điểm trong khắp quận Montgomery. Các lớp bắt đầu vào Thứ Bảy 9 Tháng 9 và sẽ kết trúc vào Tháng 5. Phí Câu trả lời cho các câu hỏi thường đặt ra được đăng trên trang mạng về Hành Hạ và Bỏ Bê Trẻ Em MCPS. MCPS cám ơn sự quyết tâm và cộng tác của quý vị để bảo đảm sự an toàn của các học sinh. ghi danh là $40 cho các học sinh nào được hưởng những Bữa Ăn Miễn và Giảm Phí (FARMS) và $70 cho các học sinh không được hưởng FARMS. George B. Thomas, Sr. Learning Academy

Để biểt thêm chi tiểt về chương trình, xem trang mạng GBF http://www.gaithersburgbookfestival.org/

http://www2.montgomerycountymd.gov/mcgportalapps/Press_Detail.aspx?Item_ID=21361]]>