Dịch Vụ Xe Buýt Ride On của Quận Montgomery Bắt Đầu Thay Đổi vào Chủ Nhật Ngày 6 Tháng 1 Năm 2019

Theo tin Google translation của quận Montgomery

Dịch Vụ Xe Buýt Ride On của Quận Montgomery Bắt Đầu Thay Đổi vào Chủ Nhật Ngày 6 Tháng 1 Năm 2019

Thay đổi Montgomery County Ride On Service Bus Bắt đầu vào chủ nhật tháng 1 6 THÔNG CÁO BÁO CHÍ: Thứ Năm 3 tháng 1, 2019 dịch vụ xe buýt Ride On Montgomery County sẽ thực hiện một số thay đổi lộ trình bắt đầu từ ngày chủ nhật tháng một 6. Các thay đổi này sẽ bao gồm việc mở rộng các dịch vụ trên một số tuyến đường. Chi tiết về những thay đổi đó sẽ được thực hiện: Tuyến 2: Các tuyến đường sẽ trở lại tuyến trước đó trong vòng một tuần sau khi cây cầu lại mở ra. Ngày sẽ được đăng trên trang web Ride On khi một ngày mở lại công ty đã được thành lập. Route 52: Gia hạn dịch vụ cho Our Lady of Good Counsel High School ở Olney từ Trung tâm Y tế MedStar Montgomery. Route 75: dịch vụ mới đến Trạm MARC Germantown từ Trung tâm Transit Germantown qua Germantown Road (MD 118) trong giờ cao điểm. Dịch vụ mới cùng Sycamore trại Drive và Seneca Meadows Parkway. Route 63X Gaither đường: Dịch vụ bổ trợ giữa Gaither Road và ga tàu điện ngầm Shady Grove để tăng thêm Route 63 chuyến đi vào ngày thường từ khoảng 08:50 đến 20:30 Route 129: định tuyến mới quanh Tech Road ở Fairland. Ngoài ra, một số tuyến đường sẽ có những thay đổi thời gian để lịch trình phản ánh thời gian đi thực tế dọc theo tuyến đường tương ứng. Những lịch trình cập nhật đang có sẵn cho đường 5 , 14, 16, 19, 20, 24, 31, 32, 37, 42, 52, 75, và 129. Thông tin thêm về Ride On có sẵn trực tuyến tại https://www.montgomerycountymd.gov/dot-transit/index.html . Đăng ký nhận thông báo qua email , văn bản MONTGOMERY RIDEON ĐẾN 468.311 cho các cảnh báo văn bản, hoặc làm theo Ride On trên Facebook , Twitter, và Instagram. # # # ID phát hành: 19-001 Truyền thông Liên hệ: Neil H. Greenberger 240-777-6532

Changes to Montgomery County Ride On Bus Service Begin on Sunday, Jan. 6 For Immediate Release: Thursday, January 3, 2019 Montgomery County’s Ride On bus service will implement several route changes beginning on Sunday, Jan. 6. The changes will include expansion of services on some routes. Details of the changes that will be implemented: Route 2: The route will return to its previous routing within one week after the bridge re-opens. The date will be posted on Ride On’s web page when a firm re-open date has been established. Route 52: Extension of service to Our Lady of Good Counsel High School in Olney from the MedStar Montgomery Medical Center. Route 75: New service to the Germantown MARC Station from the Germantown Transit Center via Germantown Road (MD 118) during rush hours. New service along Sycamore Farm Drive and Seneca Meadows Parkway. Route 63X Gaither Road: Additional service between Gaither Road and the Shady Grove Metro Station to augment Route 63 trips on weekdays from approximately 8:50 a.m. until 8:30 p.m. Route 129: New routing around Tech Road in Fairland. In addition, several routes will have time changes so that the schedule reflects the actual travel time along the respective routes. Those updated schedules are now available for Routes 5, 14, 16, 19, 20, 24, 31, 32, 37, 42, 52, 75, and 129. More information about Ride On is available online at https://www.montgomerycountymd.gov/dot-transit/index.html. Sign up for email alerts, text MONTGOMERY RIDEON TO 468311 for text alerts, or follow Ride On on Facebook, Twitter, and Instagram. # # # Release ID: 19-001 Media Contact: Neil H. Greenberger 240-777-6532

https://www2.montgomerycountymd.gov/mcgportalapps/Press_Detail.aspx?Item_ID=22684]]>