Quận Trưởng Marc Elrich Host Trò chuyện trên mạng qua trang web của Quận Montgomery


Theo tin Google translation của quận Montgomery

Quận Trưởng Marc Elrich Host Trò chuyện trên mạng qua trang web của Quận MontgomeryQuận đốc điều hành Marc Elrich Host Trò chuyện trực tuyến
THÔNG CÁO BÁO CHÍ: Thứ 2 4 tháng 3, 2019
THÔNG CÁO BÁO CHÍ: Thứ 2 4 tháng 3, 2019
Quận đốc điều hành Marc Elrich Host Trò chuyện trực tuyến
Tham gia County điều hành Marc Elrich cho một cuộc trò chuyện trực tuyến 13:00-14:00 vào Thứ 5 Tháng 3 14, thông qua trang web của Montgomery County.
Bạn có thể gửi câu hỏi để điều hành quận trước và trong sự kiện trực tuyến tại Sống Thảo luận với Quận đốc điều hành Marc Elrich.
Các câu hỏi và câu trả lời sẽ được đăng tải trực tuyến. Để biết thêm thông tin, hãy gọi Văn phòng Thông tin công cộng tại 240-777-6507.
# # #
Phương tiện truyền thông liên hệ: Văn phòng Thông tin công cộng, 240-777-6507
ID phát hành: 19-071
Truyền thông Liên hệ: Văn phòng Thông tin Công 240-777-6507

County Executive Marc Elrich to Host Online Chat
For Immediate Release: Monday, March 4, 2019
County Executive Marc Elrich to Host Online Chat
Join County Executive Marc Elrich for an online chat from 1 p.m. to 2 p.m. on Thursday, March 14, via the Montgomery County website.
You may submit questions to the county executive before and during the online event at Live Discussion with County Executive Marc Elrich.
Questions and answers will be posted online. For more information, call the Office of Public Information at 240-777-6507.
# # #
Media contact: Office of Public Information, 240-777-6507
Release ID: 19-071
Media Contact: Office of Public Information 240-777-6507


https://www2.montgomerycountymd.gov/mcgportalapps/Press_Detail.aspx?Item_ID=22871