MCDOT nhận xe đạp trẻ em và xe đạp người lớn với các bộ phận xe đạp không xài để cho gia đình có thu nhập thấp vào thứ Sáu ngày 18 Tháng 10 Năm 2019


Theo tin Google translation của quận Montgomery

Celebrate Community Service Month with MCDOT: Donate Child and Adult Bikes, and Bike Parts to Low Income Families


Celebrate Cộng đồng Tháng Service với MCDOT: Đóng góp Child và Bikes Adult, và các bộ phận xe đạp để gia đình thu nhập thấp
THÔNG CÁO BÁO CHÍ: Thứ Ba 1 tháng 10, năm 2019
Có một chiếc xe đạp đó là không còn cần thiết? Vào ngày thứ Sáu, October 18, MCDOT sẽ một lần nữa tài trợ cho một bộ sưu tập xe đạp trong lễ Phục Vụ Cộng Đồng Tháng năm nay. Tặng xe đạp và phụ tùng xe đạp 07:00-02:00 Bộ sưu tập sẽ được tổ chức bên ngoài tại các bãi đậu xe Cao ốc văn phòng Hội đồng nhà để xe tại góc Đông Jefferson và Monroe Streets tại Rockville.
Đóng góp đi đến Rockville Bike Hub, một tổ chức phi lợi nhuận có tình nguyện viên refurbish những chiếc xe đạp và sau đó cung cấp cho họ để người dân có thu nhập thấp tại Quận qua Terrific Kids Rockville và mối liên kết của Quận cho các chương trình học tập. Năm nay, xe đạp cho World đang hợp tác với Rockville Bike Hub để chấp nhận sự đóng góp của xe đạp mà là vượt quá khả năng Rockville Bike Hub của để sửa chữa. Cư dân cũng có thể đóng góp bằng séc để Rockville Bike Hub trong bộ sưu tập. Tất cả các quỹ quyên góp sẽ được dùng để mua mũ bảo hiểm xe đạp và phụ tùng để sửa chữa những chiếc xe đạp.
Năm ngoái, 100 trẻ em và người lớn xe đạp đã được thu thập cũng như phụ tùng xe đạp và mũ bảo hiểm.
Thông tin về ngày Phục Vụ Cộng Đồng MCDOT là có sẵn trực tuyến .
Tìm hiểu thêm về Rockville Bike Hub , Xe đạp cho World , Terrific Kids và mối liên kết để học tập .
Xem ảnh từ 2018 Bike ổ .
Phát hành ID: 19-165
Truyền thông Liên hệ: Neil Greenberger 240-777-6532


For Immediate Release: Tuesday, October 1, 2019
Have a bike that’s no longer needed? On Friday, October 18, MCDOT will once again sponsor a bike collection during this year’s Community Service Month celebration. Donate bicycles and bicycle parts from 7 a.m. to 2 p.m. The collection will be held outside at the Council Office Building parking garage at the corner of East Jefferson and Monroe Streets in Rockville.
Donations go to the Rockville Bike Hub, a non-profit organization whose volunteers refurbish the bikes and then give them to low-income residents in the County through Rockville’s Terrific Kids and the County’s Linkages to Learning programs. This year, Bikes for the World is partnering with Rockville Bike Hub to accept donations of bikes that are beyond Rockville Bike Hub’s ability to repair. Residents may also donate by check to Rockville Bike Hub during the collection. All donated funds will be used to purchase bike helmets and parts to repair the bikes.
Last year, 100 child and adult bikes were collected as well as bike parts and helmets.
Information about MCDOT’s Community Service Day is available online.
Learn more about Rockville Bike Hub, Bikes for the World, Terrific Kids and Linkages to Learning.
View photos from 2018 Bike Drive.
Release ID: 19-165
Media Contact: Neil Greenberger 240-777-6532

https://www2.montgomerycountymd.gov/mcgportalapps/Press_Detail.aspx?Item_ID=23524


https://www2.montgomerycountymd.gov/mcgportalapps/Press_Detail.aspx?Item_ID=23512