Hội đồng Giáo dục Quận Montgomery đang tìm kiếm bình luận về ba chính sách— Policy JEE, Student Transfers- Học Sinh Chuyển Trường; Policy BOA, Legal Services-Dịch Vụ Pháp Lý, và Policy IGS, Educational Technology- Công Nghệ Giáo Dục


Theo tin MCPS của quận MontgomeryHội đồng giáo dục Tìm kiếm Bình luận về Ba Chính sách
Hội đồng Giáo dục Quận Montgomery đang tìm kiếm bình luận về ba chính sách— Policy JEE, Student Transfers- Học Sinh Chuyển Trường; Policy BOA, Legal Services-Dịch Vụ Pháp Lý, và Policy IGS, Educational Technology- Công Nghệ Giáo Dục.
Xem trang mạng này để đọc chính sách dự thảo và cung cấp các bình luận. https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/policy/policy-for-public-comment.aspx
Bình luận về Chính sách JEE hết hạn vào ngày Chủ nhật 15 tháng 12, 2019. Bình luận về Chính sách BOA và Chính sách IGS hết hạn vào ngày Chủ nhật 12 tháng 1, 2020.
Quý vị cũng có thể đọc các dự thảo chính sách và bình luận từ các kết nối dưới đây.
Hội đồng đang đề nghị sửa đổiBoard Policy JEE, Student Transfers- Học Sinh Chuyển Trường, và đang tìm ý kiến công chúng về việc sửa đổi.
Đọc dự thảo Board Policy JEE
https://www.montgomeryschoolsmd.org/uploadedFiles/departments/policy/191112%20Policy%20JEE%20draft%20for%20public%20comment.pdf
Bình luận về dự thảo Board Policy JEE tại đây
https://mcpsweb.wufoo.com/forms/rsq9fj00dpls38/
Dự thảo Policy BOA, Legal Services- Dịch Vụ Pháp Lý, khẳng định lại quyền của Hội Đồng Giáo Dục để giữ các luật sư để tư vấn và đại diện trong các vấn đề pháp lý và đặt ra một kế hoạch toàn diện cho công tác quản lý hiệu quả và hiệu quả của dịch vụ pháp lý.
Đọc dự thảo Board Policy BOA
https://www.montgomeryschoolsmd.org/uploadedFiles/departments/policy/191112%20draft%20for%20public%20comment%20Policy%20BOA.pdf
Bình luận về dự thảo Board Policy BOA tại đây
https://www.montgomeryschoolsmd.org/uploadedFiles/departments/policy/191112%20draft%20for%20public%20comment%20Policy%20BOA.pdf