Đừng Quên Những Buổi Họp Sắp Đến về Phân Tích Ranh Giới Toàn Quận


Theo tin MCPS của quận MontgomeryPhân Tích Ranh Giới Toàn Quận MCPS là một sáng kiến được thiết kế để cung cấp một kiểm định toàn diện về ranh giới của Các Trường Công lập Quận Montgomery bằng cách phân tích các yếu tố như:
∙Sử dụng và năng lực của cơ sở trường học
∙Dân số học sinh
∙Ấn định trường học
∙Mô hình chuyên chở
Sáng kiến này sẽ đưa đến một kiểm định phân tích và một tóm tắt về quy trình tham gia của cộng đồng. Nó sẽ không đưa ra các đề nghị về sửa đổi ranh giới tiềm năng.
Là một phần của việc kiểm định này, một số các cuộc họp công cộng trong vùng sẽ được tổ chức khắp quận vào tháng 12 và tháng Giêng. Tất cả dân cư của Quận Montgomery được mời tham dự để tìm hiểu thêm về quy trình phân tích ranh giới và cho ý kiến về các cơ hội và các khó khăn.
Mỗi cuộc họp sẽ có cùng dạng thức và nội dung. Điều quan trọng cần lưu ý là các cuộc họp trong vùng là để xây dựng sự hiểu biết về lý do tại sao cần sự phân tích toàn quận và những gì nó sẽ đưa đến. Các cuộc họp trong vùng không phải là các cuộc điều trần và sẽ không có cơ hội để nói chuyện bên ngoài nhóm của quý vị.
Các buổi họp công cộng sẽ được tổ chức:
∙Ngày thứ Ba 7 Tháng Giêng, 2020, từ 7 đến 9 giờ tối, Walter Johnson High School,
6400 Rock Spring Dr., Bethesda
∙Ngày thứ Bảy 11 tháng 1, 2020, 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa, Montgomery Blair High
School, 51 University Blvd. East, Silver Spring
∙Ngày thứ Ba 14 tháng Giêng, 2020, từ 7 đến 9 giờ tối, Northwest High School, 13501
Richter Farm Road, Germantown
RSVP cho một trong những cuộc họp.
Tìm hiểu thêm.