Tìm Hiểu về các Cơ Hội Phong Phú và Gia Tốc cho Học Sinh Tiểu Học MCPS của quận Montgomery tại các Buổi Họp Thông Tin Sắp Đến


Theo tin MCPS của quận Montgomery

Tìm Hiểu về các Cơ Hội Phong Phú và Gia Tốc cho Học Sinh Tiểu Học tại các Buổi Họp Thông Tin Sắp ĐếnCác Trường Công Lập Quận Montgomery cung cấp các cơ hội phong phú và gia tốc cho các học sinh sắp lên Lớp 4 và 5 tại các trường tiểu học địa phương cũng như tại các chương trình Trung Tâm các Môn Học Trau Dồi (CES). CES chú tâm vào trau dồi và gia tốc trong những phạm vi đọc, ngôn ngữ, khoa học và xã hội học. Có chín địa điểm vùng và bốn địa điểm CES địa phương, tất cả đều có chỗ ngồi giới hạn và đủ điều kiện dựa theo địa chỉ nhà. Yêu cầu xem một mô tả chi tiết về quy trình dưới đây.
Các phụ huynh và giám hộ của các học sinh Lớp 3 được mời tham dự một buổi họp thông tin về chương trình và quy trình thu nhận học sinh. Buổi họp này sẽ được trình bày bằng tiếng Anh và Tây ban nha. Buổi trình bày sẽ được truyền hình trực tiếp trên trang chính MCPS. Phim video của buổi trình bày sẽ có trên trang mạng MCPS. Sự kiện này được tổ chức từ 6 giờ chiều vào Ngày 15 tháng Giêng, tại Gaithersburg High School, 101 Education Blvd ở Gaithersburg.
Quy trình CES bao gồm một kiểm điểm lại của trung ương cho tất cả các học sinh Lớp 3. Các học sinh mà tiểu sử học vấn cho thấy một nhu cầu cho chương trình giảng dạy phong phú và gia tốc sẽ được xét cho một chỗ ngồi trong chương trình CES. Nếu học sinh Lớp 3 của quý vị không được đề nghị để được xét, quý vị có thể yêu cầu là em học sinh được thẩm định lại cho chương trình. Nhiều tiêu chuẩn, mà có thể bao gồm dữ liệu sổ học bạ, các môn thẩm định quốc gia và địa phương, và sự phát biểu của học sinh, sẽ được dùng để nhận diện các học sinh được đề nghị tham gia chương trình CES. Tất cả phụ huynh/giám hộ của các học sinh Lớp 3 sẽ được thông báo về kết quả kiểm điểm của trung ương này vào đầu Tháng 2, 2020.
Thi tuyển sẽ được tổ chức tại trường tiểu học hiện tại của em học sinh vào những ngày 18 đến 28 tháng 2, 2020. Trường học sẽ thông báo quý vị về ngày thi. Thông báo về kết quả chọn lọc sẽ được gởi đi vào đầu tháng Tư. Các học sinh Lớp 3 mà được đề nghị xếp vào một trong các địa điểm CES sẽ có quyền lựa chọn chấp thuận hay từ chối để được xếp vào Lớp 4.
Để biết thêm chi tiết, hãy xem trang mạng hay liên lạc 240-740-2540