Các Trường Học MCPS Đóng Cửa Trường Thứ Hai ngày 16 cho đến Thứ Sáu ngày 27 tháng 3 năm 2020 để ngăn chặn sự lan truyền của COVID-19


Theo tin MCPS của quận Montgomery

Thông điệp của MCPS gửi ngày 11 tháng 3 năm 2020 để cho Phụ Huynh tiếp tục tìm hiểu thông tin về COVID-19 trong trường học tại Quận Montgomery như Hạn Chế Thêm các Chuyến Du Hành và Điền Kinh, Nghỉ Mùa Xuân, Học Tập của Học Sinh. Học Sinh Nghỉ Học̣, và Cách Nói Chuyện với Con về COVID-19


Thông điệp và cập nhật cộng đồng, ngày 11 tháng 3 năm 2020


Thơ ngỏ của MCPS để cung cấp cho Phụ Huynh và Giám Hộ thông tin phụ trội về vi khuẩn coronavirus và các cố gắng để bảo đảm sức khỏe và an toàn của tất cả các học sinh tại Quận Montgomery
Thông Tin Cập Nhật Cộng Đồng Quan Trọng:
Các Trường Học MCPS Đóng Cửa Trường Ngày 16-27 Tháng Ba
Kính gởi Cộng Đồng MCPS:
Cùng nhau, chúng ta phải đối phó với một khủng hoảng sức khỏe đáng kể ở quận, tiểu bang và quốc gia chúng ta. Trước các hướng dẫn và quyết định mới của Thống đốc Larry Hogan và Giám đốc Dr. Karen Salmon hôm nay, ngày 12 tháng 3, tất cả các Trường Công lập Quận Montgomery (MCPS) sẽ đóng cửa bắt đầu từ ngày Thứ Hai 16 tháng 3 và sẽ đóng cửa cho đến ngày Thứ Sáu 27 tháng Ba. Tất cả các hoạt động do nhà trường tài trợ, các sự kiện, các chuyến du hành, và các sự kiện thể thao cũng bị hủy bỏ. Văn phòng hành chính của chúng tôi sẽ vẫn mở cửa. Các viên chức y tế đã xác định rằng việc đóng cửa trường học là một cách cần thiết và hiệu quả để ngăn chặn sự lan truyền của COVID-19 (coronavirus).
Tài nguyên và tài liệu giáo dục trong bài in sẽ được phân phối cho các trường tiểu học và trung học cấp II vào ngày thứ Sáu 13 tháng 3. Thông tin bổ sung sẽ được chia sẻ vào ngày mai, thứ Sáu 13 tháng 3, về các tài liệu và kế hoạch này cho các tài liệu trung học và trực tuyến..
Chúng tôi cũng nhận ra rằng nhiều học sinh của chúng tôi dựa vào các bữa ăn miễn phí và giảm giá (FARMS) của chúng tôi và việc đóng cửa các trường học có thể tạo ra những cản trở ngoài ý muốn đối với các bữa ăn. Để đảm bảo học sinh được tiếp cận với các bữa ăn lành mạnh trong khi các trường học đóng cửa, MCPS chuẩn bị phân phát thức ăn trong khi đóng cửa trường và sẽ chia sẻ các địa điểm và thời gian trong cập nhật Ngày 13 tháng 3.
Sức khỏe và sự an toàn của học sinh và nhân viên vẫn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Hãy tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa và trông sóc cho nhau. Chúng tôi khuyến khích bạn làm theo hướng dẫn của các viên chức y tế liên bang, tiểu bang và địa phương:
Tránh tập họp đông đảo.
Tránh du lịch không quan trọng.
Tránh xa những người khác khi bạn bị đau, và tránh liên lạc gần gũi với những người mà bị đau.
Tránh các nơi đông đảo mà bạn có thể có sự đụng chạm với người bị đau.
Giữ khoảng cách xa giữa bạn và người khác.
Lấy thông tin từ các tài nguyên dựa theo sự kiện, như Centers for Disease Control and Prevention, MCPS trang mạng và Montgomery County Government trang mạng.
Các tin cập nhật thông thường sẽ được chia sẻ với cộng đồng trong những ngày sắp tới. Yêu cầu xem trang mạng MCPS thường xuyên để biết tin mới nhất.
Kính,
Các Trường Công Lập Quận Montgomery


Important Community Update:
MCPS Schools to Close March 16-27
Dear MCPS Community:
Together, we are facing a significant health crisis in our county, state and nation. In light of the new guidance and decisions made by Governor Larry Hogan and State Superintendent Dr. Karen Salmon today, March 12, all Montgomery County Public Schools (MCPS) will close beginning Monday, March 16 and will remain closed through Friday, March 27. All school-sponsored activities, events, field trips and athletic events are also cancelled. Our administrative offices will remain open. Health officials have determined that school closures are a necessary and effective way to stop the spread of COVID-19 (coronavirus).
Educational resources and materials in hard copy format will be distributed to elementary and middle schools on Friday, March 13. Additional information will be shared tomorrow, Friday, March 13, about these materials and plans for secondary and online materials.
We also recognize that many of our students rely on our Free and Reduced-price Meals (FARMS) and that closing schools can create unintended barriers to meals. To ensure students have access to healthy meals while schools are closed, MCPS is prepared to distribute food during this closure and will share locations and times in the March 13 update.
The health and safety of our students and staff remain our top priority. Please continue to take preventive measures and look out for each other. We encourage you to follow the guidance of federal, state and local health officials:
Avoid mass gatherings.
Avoid non-essential travel.
Stay away from others when you are sick, and avoid close contact with people who are sick.
Avoid crowded areas or places where you might interact with people who are sick.
Keep distance between yourself and other people.
Get information from fact-based resources, such as the Centers for Disease Control and Prevention, the MCPS website and the Montgomery County Government website.
Regular updates will be shared with the community over the coming days. Please visit the MCPS website frequently to stay up-to-date with the latest information.
Sincerely,
Montgomery County Public Schools