Những cử tri không thể bỏ phiếu qua thư có thể đến một trong bốn địa điểm sau đây từ ngày 21 tháng 5 đến khi đóng cửa vào lúc 8 giờ tối ngày 2 tháng 6 năm 2020


Theo tin của quận Montgomery


Uỷ Ban Bầu Cử Quận Montgomery trong bang tiểu Maryland

Nếu quý vị gởi lại lá phiếu ở một trong những thùng bỏ phiếu được liệt kê dưới đây, lá phiếu phải được bỏ vào thùng phiếu trước khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa vào lúc 8:00 tối ngày 2 tháng Sáu, 2020.

Các cử tri chờ bỏ phiếu mà không phải gởi bưu điện có thể dùng một trong các thùng bỏ phiếu của Ủy Ban Bầu Cử sau đây từ ngày 21 tháng Năm đến hết ngày 2 tháng Sáu (8 giờ tối).

• Montgomery County Board of Elections (currently available 24/7) 18753 N. Frederick Avenue, Gaithersburg

• Silver Spring Civic Building (to be installed by 5/21/2020) One Veterans Place, Silver Spring
• Marilyn J. Praisner Community Recreation Center (to be installed by 5/21/2020) 14906 Old Columbia Pike, Burtonsville
• Wheaton Library & Community Recreation Center (to be installed by 5/21/2020), 11701 Georgia Avenue, Wheaton
• Activity Center at Bohrer Park (to be installed by 5/21/2020) 506 South Frederick Avenue, Gaithersburg
• Germantown Community Recreation Center (to be installed by 5/21/2020) 18905 Kingsview Road, Germantown
• Rockville City Hall (to be installed by 5/21/2020) 111 Maryland Avenue Rockville

Những cử tri không thể bỏ phiếu qua thư có thể đến một trong bốn địa điểm dưới đây và phải tuân theo chỉ thị của Thống Đốc về việc mang khẩu trang hay các loại che mặt khác:
• Silver Spring Civic Building, One Veterans Place, Silver Spring
• Marilyn J. Praisner Community Recreation Center, 14906 Old Columbia Pike, Burtonsville
• Activity Center at Bohrer Park, 506 South Frederick Avenue, Gaithersburg
• Germantown Community Recreation Center, 18905 Kingsview Road, Germantown


Twitter of MontgomeryMDVotes
@ 777Vote

May 19
ATTENTION UPCOUNTY VOTERS: Ballot drop boxes available NOW until Tuesday, June 2 (8PM)!

MoCo Board of Elections, 18753 N. Frederick Ave, G’burg

Activity Ctr at Bohrer Pk, 506 S. Frederick Ave, G’burg

G’town Community Rec Ctr, 18905 Kingsview Rd

R’ville City Hall, 111 MD Ave