Sự kiện phân phối thực phẩm hộp rau và rau cho cộng đồng từ 4 giờ chiều đến 6 giờ chiều vào thứ Năm ngày 18 tháng 6 năm 2020


Theo tin của quận Montgomery


Đóng góp thực phẩm hộp
THỨ NĂM, NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 2020, 4 – 6 GIỜ CHIỀU
phân phối hộp rau và rau cho cộng đồng.
Tất cả những người tham gia phải giữ khoảng cách xã hội.
Tất cả những người tham gia phải đeo mặt nạ che mặt.

Vị trí 1857 Bắc Frederick Ave
Gaithersburg Md 20879
Tuổi tác gia đình
Khu vực Tất cả
Tên Liên lạc Candelario
Điện thoại liên hệ 240-481-1116
địa chỉ email liên lạc yoklingo @ gmail


Box food donation
THURSDAY, JUNE 18, 2020, 4 – 6PM
distribution of vegetable boxes and vegetables to the community.
All participants must keep social distance.
All participants must wear face covering mask.

Location 18757 North Frederick Ave
Gaithersburg Md 20879
Age Family
Area All
Contact Name Yok Ling Candelario
Contact Phone 240-481-1116
Contact Email yoklingo@gmail.com


https://www.montgomerycountymd.gov/HHS/RightNav/Coronavirus-food.html?trumbaEmbed=view%3Devent%26eventid%3D145319754