Drive Through Grab and Go Phân phối thực phẩm bữa ăn đóng hộp miễn phí tại Nhà thờ Peoples Community Baptist Church từ 1 giờ chiều đến 3 giờ chiều vào Thứ tư ngày 24 tháng 6 năm 2020


Theo tin của quận Montgomery

Drive Through Grab and Go Phân phối thực phẩm bữa ăn đóng hộp miễn phí tại Nhà thờ Peoples Community Baptist Church từ 1 giờ chiều đến 3 giờ chiều vào Thứ tư ngày 24 tháng 6 năm 2020


Grab and Go – Phân phối tạp hóa & bữa ăn đóng hộp
THỨ TƯ, NGÀY 24 THÁNG 6 NĂM 2020, 1 – 3 GIỜ CHIỀU
Grab and Go – Phân phối tạp hóa & bữa ăn đóng hộp
Đóng hộp tạp hóa và phân phối bữa ăn

Thứ Tư, ngày 10 tháng 6, 17, 24, 2020
1PM – 3pm
31 Đường Norwood, Silver Spring, MD 20905
Trong khi Nguồn cung cấp Cuối cùng. Phải ở trong xe.

Nhà tài trợ:
Nhà thờ Peoples Community Baptist Church
Tiến sĩ Haywood A. Robinson, Mục sư Senior III

Nourish Now
trong quan hệ đối tác với Montgomery County / Văn phòng khu vực phía đông

Vị trí
31 Norwood Rd
Silver Spring, MD 20905

Tuổi tác gia đình

Khu vực Silver Spring
Liên kết https://montgomerycountymd.gov/covid19-food


Grab and Go – Boxed Groceries & Meal Distribution

WEDNESDAY, JUNE 24, 2020, 1 – 3PM
Grab and Go – Boxed Groceries & Meal Distribution
Boxed Groceries and Meal Distribution

Wednesdays, June 10, 17, 24, 2020
1PM – 3PM
31 Norwood Road, Silver Spring, MD 20905
While Supplies Last. Must Stay in Car.

Sponsors
Peoples Community Baptist Church
Dr. Haywood A. Robinson, III Senior Pastor
and
Nourish Now
In Partnership with Montgomery County/Eastern Regional Office

Location 31 Norwood Road
Silver Spring, MD 20905
Age Family
Area Silver Spring
Link montgomerycountymd.gov…


https://www.montgomerycountymd.gov/OPI/slider_calendar.html?trumbaEmbed=eventid%3D145355178%26view%3Devent%26-childview%3D