Thực phẩm cho trẻ em: Bữa ăn Grab-And-Go do Chefs Feeding Families tại Grosvenor Square Apartments từ 2 giờ chiều đến 4 giờ chiều vào thứ Hai ngày 6 tháng 7 năm 2020


Theo tin của quận Montgomery


Thực phẩm cho trẻ em: Đầu bếp nuôi gia đình
THỨ HAI, NGÀY 6 THÁNG 7 NĂM 2020, 3:30 – 4:30 CHIỀU
Bữa ăn Grab-And-Go, không có câu hỏi. Gia đình có thể nhận thay cho trẻ em.

Vị trí Các căn hộ tại Quảng trường Grosvenor: 409 Muddy Branch Rd, Gaithersburg, MD 20878
Tên Liên lạc Mary Porter
địa chỉ email liên lạc mporter@realfoodforkids.org
Liên kết www.realfoodforkids.org


Real Food for Kids: Chefs Feeding Families
MONDAY, JULY 6, 2020, 3:30 – 4:30PM
Grab-And-Go Meal, no questions asked. Families can pick up on behalf of children.

Location Grosvenor Square Apartments: 409 Muddy Branch Rd, Gaithersburg, MD 20878
Contact Name Mary Porter
Contact Email mporter@realfoodforkids.org
Link www.realfoodforkids.org…


https://www.montgomerycountymd.gov/OPI/slider_calendar.html?trumbaEmbed=eventid%3D145484655%26view%3Devent%26-childview%3D