Chương trình tài trợ ‘Reopen Montgomery’ cho doanh nghiệp nhỏ của quận Montgomery ra trang web với thông tin về cách cách nộp đơn xin tài trợ có thể lên tới 5.000 đô la cho các doanh nghiệp để hỗ trợ chi phí khi mở lại


Theo tin của quận Montgomery

Chương trình tài trợ ‘Reopen Montgomery’ cho doanh nghiệp nhỏ của quận Montgomery ra trang web với thông tin về cách cách nộp đơn xin tài trợ có thể lên tới 5.000 đô la cho các doanh nghiệp để hỗ trợ chi phí khi mở lại


‘Mở lại chương trình tài trợ cho doanh nghiệp nhỏ của Montgomery tiết lộ trang web với thông tin về cách các doanh nghiệp có thể nhận được khoản tài trợ lên tới 5.000 đô la để hỗ trợ mở lại chi phí

Thứ ba, ngày 14 tháng 7 năm 2020

Chương trình tài trợ doanh nghiệp nhỏ Montgomery Reopen Montgomery do Hội đồng quận Montgomery tạo ra với sự hỗ trợ của quận trưởng Marc Elrich đã ra mắt một trang web cho phép các chủ doanh nghiệp nhỏ tìm hiểu về chương trình trị giá 14 triệu đô la. Trang web cũng có thông tin về cách nộp đơn xin tài trợ có thể lên tới 5.000 đô la.

Các doanh nghiệp có thể đủ điều kiện nhận các khoản tài trợ để mở lại các khoản chi hoàn trả mà họ đã phải chịu và sẽ phải chịu trong khoảng thời gian từ ngày 16 tháng 3 năm 2020 đến 30 ngày sau ngày Quận bắt đầu mở lại Giai đoạn 3. Quận vẫn đang hoạt động theo hướng dẫn mở lại Giai đoạn 2.

Có thể tìm thấy thông tin chi tiết về chương trình và thông tin ứng dụng trong tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha tại https://www.monteimerycountymd.gov/biz-resource/reopen/
# # #

ID phát hành: 20-373
Phương tiện liên lạc: Barry Hudson 240-300-7348


‘Reopen Montgomery’ Small Business Grant Program Unveils Website with Information on How Businesses Could Get Grants of Up to $5,000 to Assist with Reopening Expenses

For Immediate Release: Tuesday, July 14, 2020

The “Reopen Montgomery” Small Business Grant Program, which was created by the Montgomery County Council with the support of County Executive Marc Elrich, has launched a website that will allow small business owners to learn about the $14 million program. The site also has information on how to apply for grants, which could be as much as $5,000.

Businesses may be eligible for grants for reopening reimbursable expenditures they have incurred, and will incur, between March 16, 2020 and 30 days following the date when the County starts Phase 3 reopening. The County is still operating under Phase 2 reopening guidelines.

Details on the program and application information—in English and Spanish—can be found at https://www.montgomerycountymd.gov/biz-resources/reopen/
# # #

Put the “count” in Montgomery County! Be sure to complete the Census online, by phone, or by mail. It’s safe, confidential, easy, and important. #2020Census #EveryoneCountsMCMD

Release ID: 20-373
Media Contact: Barry Hudson 240-300-7348


https://www2.montgomerycountymd.gov/mcgportalapps/Press_Detail.aspx?Item_ID=25563