Drive Through Grab and Go: Phân phối thực phẩm miễn phí tại 3 Ðịa Ðiểm từ 11 giờ sáng đến 3 giờ chiều vào Thứ Ba ngày 11 tháng 8 năm 2020


Theo tin của quận Montgomery

Drive Through Grab and Go: Phân phối thực phẩm miễn phí tại 3 Ðịa Ðiểm từ 11 giờ sáng đến 3 giờ chiều vào Thứ Ba ngày 11 tháng 8 năm 2020TUESDAY – August 11th
Ritchie Park Elementary School
@ Fireside Apartments 1:00 -2:00 pm
735 Monroe St, Rockville, MD 20850

Mt. Calvary Church/Maryvale 1:00-3:00 pm
608 N Horners Lane Rockville, MD

Nourish Now/Blackrock Distribution @ Germantown Elem.
PICK-UP- Marko- Between 11:00-12:00 pm
8921 Warfield Rd, Gaithersburg, MD 20882

Faith Community Baptist Church 1:00-3:00 pm
13618 Layhill Road, Silver Spring, MD 20906